LIGHT & LEARNING
STUDENTS

Past Vice Chancellors

S. No. Duration Name
1 1920-1926 Rai Bahadur G N Chakravarty
2 1926-1930 Dr. S B Cameron
3 1930-1932 Pt. Jagat Narain
4 1932-1938 Dr. R P Paranjape
5 1938-1941 Sri S M Habibullah
6 1941 Kunwar Sir Maharaj Singh
7 1941-1947 Lt. Col. Raja Visheshwar Dayal Seth
8 1947-1951 Acharya Narendra Dev
9 1951-1955 Acharya Jugul Kishore
10 1955-1958 Dr. Radha Kamal Mukherjee
11 1958-1960 Prof. K A S Ayyer
12 1960-1961 Prof. Kali Prasad
13 1961 Sri Randhir Singh
14 1961-1968 Dr. A Vitthal Rao
15 1968-1971 Dr. Mukund Behari Lal
16 1971-1973 Dr. Gopal Tripathi
17 1973-1975 Sri Ashok Kumar Mustafi
18 1975-1979 Dr. Rajendra Vir  Singh
19 1978 -1979 Dr. Girija Shankar Mishra
20 1976 Dr. Girija Prasad Pandey
21 1981-1982 Dr. Radha Prasad Agarwal
22 1981 Dr. Girija Prasad Pandey
23 1982-1985 Dr. Ratna Shankar Mishra
24 1985-1986 Dr. Shambhu Nath Jha
25 1986-1989 Dr. Sheetla Prasad Nagendra
26 1989-1992 Dr. Hari Krishna Awasthi
27 1992-1995 Prof. Mahendra Singh Sodha
28 1995-1997 Prof. Suraj Prasad Singh
29 1997-1998 Prof. Ramesh Chandra
30 1998 Prof. K K Kaul
31 1998-1999 Prof. Roop Rekha Verma
32 1999-2002 Prof. Devendra Pratap Singh
33 2002-2005 Prof. Shiv Bahadur Singh
34 2005-2008 Prof. Ram Prakash Singh
35 2008-2009 Prof. Ajaib Singh Brar 
36 2009 Prof. Upendra Nath Dwivedi
37 2009-2012 Prof. Manoj Kumar Mishra
38 2012-13 Mr. G. B. Patnaik
39 2013 onwards Prof. S. B. Nimse