Former Vice Chancellors

S. No. Duration Name
  1920 - 1926 Rai Bahadur G N Chakravarty
  1926 - 1930 Dr. M B Cameron
  1930 - 1932 Pt. Jagat Narain
  1932 - 1938 Dr. R P Paranjape
  1938 - 1941 Sri S M Habibullah
  1941 Kunwar Sir Maharaj Singh
  1941 - 1947 Lt. Col. Raja Visheshwar Dayal Seth
  1947 - 1951 Acharya Narendra Dev
  1951 - 1955 Acharya Jugul Kishore
  1955 - 1958 Dr. Radha Kamal Mukherjee
  1958 - 1960 Prof. K A S Ayyer
  1960-1961 Prof. Kali Prasad
  1961 Sri Randhir Singh
  1961 - 1968 Dr. A Vitthal Rao
  1968 - 1971 Dr. Mukund Behari Lal
  1971 - 1973 Dr. Gopal Tripathi
  1973 - 1975 Sri Ashok Kumar Mustafi
  1975 - 1979 Dr. Rajendra Vir  Singh
  1978 - 1979 Dr. Girija Shankar Mishra
  1976 Dr. Girija Prasad Pandey
  1981 - 1982 Dr. Radha Prasad Agarwal
  1981 Dr. Girija Prasad Pandey
  1982 - 1985 Dr. Ratna Shankar Mishra
  1985 - 1986 Dr. Shambhu Nath Jha
  1986 - 1989 Dr. Sheetla Prasad Nagendra
  1989 - 1992 Dr. Hari Krishna Awasthi
  1992 - 1995 Prof. Mahendra Singh Sodha
  1995 - 1997 Prof. Suraj Prasad Singh
  1997 - 1998 Prof. Ramesh Chandra
  1998 Prof. K K Kaul
  1998 - 1999 Prof. Roop Rekha Verma
  1999 - 2002 Prof. Devendra Pratap Singh
  2002 - 2005 Prof. Shiv Bahadur Singh
  2005 - 2008 Prof. Ram Prakash Singh
  2008 - 2009 Prof. Ajaib Singh Brar 
  2009 Prof. Upendra Nath Dwivedi
  2009 - 2012 Prof. Manoj Kumar Mishra
  2012 - 2013 Mr. G. B. Patnaik
  2013 - 2016 Prof. S. B. Nimse
  2016 - 2019 Prof S.P. Singh